# # # # # # # # # #
#
#

# #

כתב התחייבות לשמירת סודיות

#

אני הח"מ מתחייב בזאת כדלהלן:

# #
#
# #
# קראתי, אני מסכים ומתחייב לפעול על פי האמור

# # # #
#
# # # #